KP7019: Khay vải không dệt

KP7019: Khay vải không dệt